Mag je als huurder wel of niet een huisdier houden?

Mag je als huurder wel of niet een huisdier houden?

De meesten onder ons dromen van huisje, tuintje, boompje en ja ook diertje. Maar mag je als huurder daar ook van dromen? Is het toegelaten om een hond of kat te houden op een appartement? Lees hier de huidige regels erover na!

Contractueel verbod

Uit de praktijk blijkt dat in vele woninghuurovereenkomsten een contractueel verbod wordt opgenomen op het houden van huisdieren in de gehuurde woning. Bij afwezigheid van een uitdrukkelijk wettelijk kader binnen het woninghuurrecht, zou deze problematiek strikt gezien perfect contractueel kunnen ondervangen worden.

Dergelijk verbod heeft in het verleden evenwel gestoten op heel wat kritiek en ook werd in rechtspraak reeds gesteld dat een dergelijk verbod strijdig zou zijn met het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, zoals gewaarborgd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Rechtspraak: verbod niet in alle gevallen afdwingbaar

Hoewel het woninghuurrecht zelf deze problematiek nergens uitdrukkelijk regelt, is er wel rechtspraak voorhanden waaruit inderdaad blijkt dat een verbod van de verhuurder op het houden van huisdieren niet in alle gevallen kan worden afgedwongen.

Het betreft met andere woorden een kwestie die benaderd moet worden met inachtname van de principes van redelijkheid en billijkheid.

Zo oordeelde de vrederechter te Gent dat het houden van een klein hondje door de huurder, dat geen enkele hinder veroorzaakte en nooit alleen gelaten werd, niet kon geweigerd worden. Net omdat het dier geen enkele hinder veroorzaakte en omdat er geen klachten waren van de buren, meende de rechter dat de weigering van de verhuurder niet rechtmatig was.

In een andere zaak, oordeelde een vrederechter dan weer wel dat de weigering van de verhuurder gerechtvaardigd kon worden, gezien de vele katten van de huurder ernstige geurhinder veroorzaakten en schade toebrachten aan het gehuurde goed.

Pand geschikt?

Uit deze uitspraken kon bovendien worden afgeleid dat de vraag of het pand al dan niet geschikt was voor het houden van het dier, van belang was om te bepalen of de weigering van de verhuurder al dan niet gerechtvaardigd kon worden. In deze kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de oppervlakte van het gehuurde goed, de vraag of er al dan niet een tuin aanwezig is, enz.

Vergeet ook niet om het intern reglement van een appartementsgebouw na te lezen. Want ook daarin kunnen er regels over het houden van huisdieren genoteerd staan!


Aantal huisdieren

Ook het aantal huisdieren dat door de huurder in het huurgoed wordt gehouden is van belang, zo blijkt uit de rechtspraak.

Concreet kan men in de woninghuurovereenkomst dus nog steeds een beding opnemen op grond waarvan men het houden van een huisdier aan de voorafgaande toestemming van de verhuurder onderwerpt. Evenwel zal de verhuurder dit niet in alle gevallen zomaar kunnen weigeren. Het houden van een hinderlijk of groot dier of veel dieren in een goed dat daarvoor niet geschikt is, kan daarentegen wel een rechtmatige grond voor weigering door de verhuurder uitmaken.

“BRON CIB 13/12/2021”

Ben je op zoek naar een huurpand? Contacteer ons vrijblijvend en wij helpen je graag verder!


Gratis schatting